Legal Mediator

Fred Schonewille is Legal Mediator en combineert in zijn praktijk de vaardigheden en technieken van een mediator met de juridisch-inhoudelijke begeleiding die vrijwel altijd noodzakelijk is om in een mediation tot een volwaardige oplossing te komen. Als oud-notaris en voormalig universitair docent-onderzoeker beschikt Schonewille over grote ervaring en een brede deskundigheid inzake het erfrecht en het recht dat betrekking heeft op huwelijk en echtscheiding, onroerend goed, vennootschappen en vereniging en stichting.

Schonewille meent dat een Legal Mediator sturing aan een mediationproces moet geven door een actieve opstelling, het inbrengen van regievoorstellen en het doen van interventies die voortvloeien uit de context van de specifieke zaak.

Als leerling van prof. Peter Hoefnagels ziet hij legal mediation als een methodisch proces waarin psychologie, communicatie en recht samenkomen en als een one stop shop.

Klik hieronder voor informatie over:

Nalatenschapsmediation

Het overlijden van een familielid is ingrijpend en ontwrichtend. Rondom erfenissen ontstaan vaak ongemakkelijke situaties tussen de erfgenamen die soms leiden tot familieconflicten, zelfs als er een testament is. Met discussies over wie er gelijk heeft, komt u uiteindelijk niet verder. Voor een goede en duurzame oplossing is aandacht voor de familierelaties heel belangrijk. In een nalatenschapsmediation wordt de juridische afwikkeling van de erfenis gekoppeld aan de familierelaties en de belangen van de betrokken erfgenamen. Hierdoor zijn vrijwel altijd oplossingen te vinden die in ieders belang zijn. Deze worden vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die juridisch bindend is. Juist als sprake is van een conflict, blijven familiebanden door nalatenschapsmediation eerder behouden en worden deze in veel gevallen zelfs beter.

Preventief

Het is ook mogelijk om vóór het overlijden een nalatenschapsmediation te doen. In dat geval betrekt Fred Schonewille de familieleden bij het opstellen van het testament. Daarbij zorgt hij ervoor dat rekening wordt gehouden met de belangen van alle erfgenamen. Ook is er ruimte om familiegeheimen of praktische zaken rondom de uitvaart met elkaar te bespreken. Dit voorkomt dat er na het overlijden conflicten ontstaan.

Familiebedrijf

Een familiebedrijf is een bijzonder verband. Niet alleen de verschillende rollen, functies en belangen van (mede)eigenaren kunnen aanleiding geven tot spanningen en verschillen van inzicht. Ook de plek die mensen innemen in de familie draagt daaraan bij. Fred Schonewille helpt de betrokken partijen hun communicatie te verbeteren en oplossingen te zoeken voor conflicten die in hun onderlinge (zakelijke) relatie zijn ontstaan. Het doel is dat evenwicht wordt bereikt tussen de belangen van alle betrokken partijen. Daarnaast begeleidt hij de onderhandelingen en het proces dat leidt tot een zakelijke deal en geeft hij juridische informatie. De gevonden oplossingen legt hij vervolgens vast in een overeenkomst. Mediation vindt plaats in een vertrouwelijke setting en op basis van gelijkwaardigheid van alle deelnemers. Hierdoor komen oplossingen in zicht die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn, en wordt tevens voorkomen dat het conflict in de toekomst herleeft.

Mediator proposal

Als legal mediator zoekt Fred Schonewille actief mee naar een relationele oplossing en een weldoordachte zakelijke deal. Hij toetst of uw oplossing zakelijk of juridisch haalbaar is, tegemoet komt aan uw werkelijke belangen en bij uw bedrijfscultuur of situatie past. Doordat u als partij zelf nauw bij de onderhandelingen en besluitvorming betrokken wordt, blijft u in charge. Fred Schonewille werkt oplossingsgericht en doet desgewenst ook een niet-bindend voorstel waarin hij schetst hoe een gezamenlijk gedragen oplossing er uit kan zien. Daarbij houdt hij rekening met alle belangen van beide partijen (mediator proposal).

En luister mijn podcast klik hier

Familie

Ruzie of onenigheid in de familie, het komt regelmatig voor. En maar al te vaak loopt het zo uit de hand dat het contact verwatert of zelfs verbroken wordt. Het is verdrietig als u door een conflict bijvoorbeeld uw broer of zus niet meer spreekt, terwijl u toch ook zoveel goede dingen samen deelt. Als het zo ver gekomen is, komt u er met elkaar vaak niet meer uit en raakt u steeds verder van elkaar verwijderd.

Toch weer om de tafel

De aanwezigheid van een neutrale derde persoon kan de drempel verlagen om weer met elkaar in gesprek te gaan en uw meningsverschillen met elkaar te bespreken. Fred Schonewille staat graag samen met u stil bij de onderlinge verhoudingen, verschillen van inzicht en tegengestelde belangen. Op zorgvuldige en deskundige wijze helpt hij u oplossingen te vinden die in het belang zijn van alle betrokkenen.

Scheidingsmediation

Scheiden, of het verbreken van een samenwoonrelatie, is een ingrijpende gebeurtenis die leidt tot veel verdriet en hoofdbrekens. Over de kinderen, als u die hebt. Maar u vraagt zich misschien ook af of u in uw huis kunt blijven wonen. En wat de financiële gevolgen van de scheiding zijn, want hoe moet het nu met het huis, de pensioenen, het inkomen, het spaargeld? In een scheidingsmediation zoekt u samen met uw legal mediator naar de antwoorden op uw vragen, zodat u zo goed mogelijk verder kunt. Bij Fred Schonewille zijn de (zakelijke) belangen van u beiden én van uw kinderen in goede handen en gaat u zonder gevecht uit elkaar. Ook in de meest complexe scheidingszaken komt u samen tot oplossingen die aanvaardbaar zijn voor beide partijen zonder een rechtszaal van binnen te zien. Na afloop kunt u elkaar nog steeds recht in de ogen kijken. Dat is wel zo prettig en zelfs essentieel als er ook kinderen in het spel zijn.

Eerst de emoties

Fred Schonewille weet als ervaren legal family mediator dat emoties in het scheidingsproces een grote rol spelen en laat deze dan ook als eerste aan de orde komen tijdens de mediation. Pas wanneer de emoties min of meer onder controle zijn, kunt u redelijke en evenwichtige afspraken maken met elkaar, waar u zowel zakelijk als gevoelsmatig mee verder kunt.

Veilig en vertrouwelijk

In een scheidingsmediation voert u individuele en gezamenlijke gesprekken en er wordt ook met de kinderen gesproken. Tijdens het mediationproces komen emotionele, communicatieve, relationele, zakelijke, juridische en fiscale zaken aan bod in een veilige, vertrouwelijke setting. U komt samen tot de beste oplossingen, die beschreven staan in het echtscheidingsconvenant.

Premarital mediation

Wie gaat trouwen moet kiezen tussen huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen. Nog altijd kiezen de meeste stellen voor dat laatste, want van tevoren al onderhandelen over de (financiële) gevolgen van een scheiding gaat in tegen het romantische gevoel dat bij trouwen hoort.

De basis van een duurzame relatie

Maar een huwelijkscontract kan juist een goede basis zijn voor een duurzame relatie. Hoe wilt u bijvoorbeeld werk en zorg regelen als er kinderen komen? Hoe verdeelt u de verantwoordelijkheid voor het inkomen? Hoe wilt u omgaan met financiële consequenties die een loopbaanswitch kan hebben? Wat wilt u doen met een erfenis? Door als aanstaande partners na te denken over dit soort vragen en hierover afspraken te maken, weet u van elkaar hoe u uw leven samen wilt vormgeven en welk huwelijkstype bij u past. En dat kan veel ellende voorkomen. Premarital mediation is de beste manier om praktische en juridische afspraken te maken die passen bij uw specifieke huwelijks- of samenwoonrelatie en de verwachtingen die u van elkaar als partners hebt. Ook als u al gehuwd bent of samenwoont, is het vaak zinvol om te bezien of nieuwe zakelijke of juridische afspraken misschien beter passen bij de wijze waarop u uw relatie samen vormgeeft.

Uw persoonlijke wensen

Het uitgangspunt bij premarital mediation is niet wat er juridisch gezien allemaal kan, maar juist de vraag hoe u de zaken wilt regelen in het leven van alledag. Fred Schonewille luistert naar wat u vertelt, vraagt door om een helder beeld te krijgen, geeft informatie en vertaalt wat is besproken voor u in juridische mogelijkheden. Zulke gesprekken leiden vaak tot waardevolle inzichten. Ook wanneer u kiest voor samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap is het van belang om stil te staan bij de afspraken die u met elkaar wilt maken in een samenlevingscontract.

Appartementen

Wie in een appartement woont, heeft nauw te maken met mede-eigenaren. Ruzies binnen de vereniging van eigenaren (VvE) komen veelvuldig voor. Het kan gaan om (geluids)overlast in welke vorm dan ook, maar ook om verschillen van inzicht over financiële reserves, over toekomstige ontwikkelingen, verbouw en onderhoud en noem maar op. Legal mediaton kan de leden van de VvE helpen om tot een duurzame oplossing te komen waar iedereen zich aan kan verbinden. Het komt uw woonplezier en de onderlinge relaties ten goede. Beter een goede buur dan een verre vriend.

Forensische mediation

Forensische mediation is één van de specialismen van Fred Schonewille. In complexe scheidings-, ouderschaps- en omgangszaken kan de rechter een forensisch mediator aanwijzen. Deze deskundige verricht zijn werkzaamheden en verleent zijn diensten om hardnekkige problemen tussen partijen op te lossen. De rechter kan partijen verplichten mee te werken aan de mediation. Forensische mediation is een onderzoeksmethode die gebruikmaakt van mediationtechnieken. Daarnaast biedt het de partijen de kans om zelf tot een oplossing te komen. Net als bij ‘gewone’ mediation kijkt de mediator niet alleen naar de zakelijke belangen van de partijen, maar ook naar de onderliggende emoties. Dit kan helpen bij het vinden van een duurzame oplossing. De mediator brengt verslag uit van de mediationgesprekken en legt ook de eventuele overeenkomst aan de rechter voor.